000

چهارشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۴

سرنگون باد رژیم آخوندی ایران

سرنگون باد رژیم آخوندی ایران
از زمان های کهن تا امروز همیشه افرادی سعی در بدست
گرفتن آزادی و اختیار جامعه داشته اند.
در روزگاران قدیم جادوگران با القاء خرافات خود را مظهر
نجات مردم و راهنمای آنان برای حفظ از شر شیاطین معرفی
میکردند و امروزه لباس دین بر تن کرده تا خداگونه جلوه
کنند.
چگونه می توان باور کرد انسان جاهلی که تا دیروز بزرگترین
افتخارش پخش اعلامیه های خمینی بود به یکباره به درجه ای
از معرفت و کمال رسیده تا تشخیص دهنده کاسته ها و
اشتباهات ملتی باشد که در طول تاریخ به آزادگی و بلوغ
فکری شهره است .
آخوند های اسلامی با کشیدن حصارهای بلند و دست نیافتنی
بر دینی که خود عرضه کرده اند دائما این نکته را تکرار
میکنند : " اگر خواهان سلامت در این دنیا و سرای باقی هستید
راهی نیست مگر پیروی از دستورات دین و اگر تمایل به
شناخت دین دارید راهی نیست جز آنچه دین شناسان عمامه سر
بر شما میگویند.
بیش از 1400 سال است اینان ما را از عقوبت خدائی میتزسانند
که خود معترف به بخشندگی بی وسعت او هستند.
قوانین عهد قدیم را بر نسل جدید تحمیل میکنند . همه را از
بدعت در دین می ترسانند مبادا کسی به خود اجازه دهد
بی رخصت مرجع کلامی را تفسیر کند . و اگر هم کسی بدون
صلاحدید مراجع شرحی از برداشت خود از آیات گوید .............
محکوم به فناست تا دیگران عبرت گیرند.
اما حقیقت امر این است که آیات قرآن به فرض صحت تابع شرایط زمانی
و مکانی ست . هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد قوانین هزاره گذشته
که در بیابان برهوت عربستان نازل شده / امروز هم کارگشای
نسلی باشد که اگر هر فردش به آن زمان برده شود به جهت
فهم و دانش خود میتواند ادعای پیامبری کند.
باید همه دوستداران ایران عزیز بر یک نکته به وحدت برسند
و آن حذف دین از عرصه سیاسی و قوانین کشوری ست .
نمیتوان دموکراسی را بر مردم تحمیل نمود بلکه باید آموزش
داد تا همه بر این اعتقاد باشند : اول دموکراسی و سپس نان
چرا که بی آزادی حتی اجازه نان و هوا را نیز میگیرند .
به امید محو اسلام آخوندها از دیار کوروش ها و داریوش ها
فرهاد حیرانی
http://farhadheyrani.blogfa.com

دوشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۴

سازمان اطلاعات آلمان علیه پناهندگان


سازمان اطلاعات آلمان علیه پناهندگان

دولت آلمان از یک سو ضمن ایجاد محدودیت های بسیار
برای پناهندگان و وادار نمودن آنان جهت بازگشت به
ایران / شرایطی را برای ایرانیان آزادیخواه فراهم می آورد
تا دژخیمان رژیم آخوندی بهانه ای مطلوب برای اعدام
آنان داشته باشد .
نمونه زیر سندی برای اثلات این مدعاست .
سازمان اطلاعات آلمان با نامه ای رسمی مامور خود را به
همراه مترجمی که معلوم نیست سرسپرده کدام رژیم است
به خانه پناهندگانی که دارای اطلاعات ذی قیمتاز رژیم هستند
می فرستد ودر زمانی کمتراز هفته ای افراد شناخته شده وابسته
به رژیم سفاک و خونخوار آخوندی با تماس های مستقیم
تهدید ها و فشارهای بسیار بر پناهنده ی از همه جا رانده شده
می آورند

یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۴

سرنگونی حکومت آخوندی

نمایش انتخابات در ایران به پایان رسید.
تنور انتخابات را آنچنان داغ کردند که بوی سوختگی تمام فضای
سیاسی کشور را فرا گرفت .
سناریو از سالها قبل نوشته شده بود برای حذف آنان که صدایشان
آزار دهنده است .
اکنون تمامی مسئولین از بسیج و سپاه سر برآورده اند و دیگر بهانه ای
برای تشکیل نظام مقدس اسلامی و جامعه ی بی طبقه توحیدی
نمانده .
روزی که گالیله در دادگاه تفتیش عقاید حرف خود را پس گرفت و
گفت زمین ثابت ست و خورشید به دور آن می چرخد / بیرون از
دادگاه یکی از شاگردانش به طعنه گفت :
" بیچاره ملتی که قهرمان ندارد "
گالیله پاسخ داد :
" بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارد . "
اسطوره سازی و اسطوره پرستی ریشه ای عمیق در فرهنگ پارسی
دارد . آن روزی که خمینی به ایران آمد میگفت من طلبه ای بیش نیستم ویا
من رهبری مردم را به عهده نخواهم گرفت (کیهان . 9 فوریه 1979 )
اما آنچنان تملق گویان تملق گفتند که خود او نیز باورش شد
همان ولی فقیهی ست که قرآن نویدش می داد .
جالب ابنجاست که این چاپلوسان فرصت طلب به این یکی که الحق حتی
در حد یک طلبه هم نیست آنچنان القاء تموده اند که ولی فقیه امروزی
که حتی از رویت ماه عاجز است خود را رهیر و حاکم مطلق می پندارد.

متاسفانه نیروهای اپوزیسیون هم هر کدام ساز خود میزنند و دلخوش
به تشکل هائی هستند که خود تشکیل میدهند و غیر خودی حتی نامشان
نشنیده.
هر گروهی نظامی را مناسب ایران میدانند و گروه دیگر را رسوا و بدنام
میخوانند.
هیچکدام نمیدانند تا زمانی که ملت ایران به دموکراسی همچون نان شب
ننگرند اوضاع بر همین منوال خواهد بود.دموکراسی تزریقی نیست
و تنها هدف همه آنان که دل در گرو مردم دارند باید این مطلب باشد :
سرنگونی حکومت آخوندی و تشکیل نظامی که مردم می پسندند چه
مارا گوارا باشد چه ناگوار .

فرهاد حیرانی
. تیرماه 1384

پنجشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۴

The hell with both of you

The hell with both of youI would not choose between Rafsanjani and Ahmadinejad just as I would not choose between two Nazis
It is difficult to be politically apathetic in Tehran these days. The New York Times had prepared me for the beautiful girls on rollerblades passing out Rafsanjani bumper stickers. Blogs readied me for small, undisturbed protests. Entering the airport brought on the realization that things are different during elections in Iran -- soldiers smile, passport control officers wish you a happy visit, customs agents are on vacation.
Nothing, but nothing, could prepare me for the slick propaganda on television. It seems some of the nations brightest directors have worked together to produce what is arguable among the world's best campaign media. Round table discussions blend into gorgeous scenery from the corners of Iran which blend into shots of women in chadors hugging women in tight tunics under signs that scream "Together!"

All set to music that would make the most nonbelieving person weep. Interviews dominate all channels all evening. Questions about politics, questions about culture, questions about the economy, even questions about (GAGSP!) relations with the United States. Everyone talks politics, thinks politics, even drives politics -- it's a wonder anyone can drive with all but 4 inches of windshields covered with "HASHEMI 2005" bumper stickers.
Against the backdrop of so much advertising, naturally, the question arises: to vote or not to vote? I haven't missed an American election since turning 18. I read my voter information pamphelet and take notes. I arrive at the polls prepared and early. I even wear the ridiculous "I voted!" sticker all day long. I write my Senator. I donate to my party. I even watch the conventions. How can a self-described politico boycott an election? Especially in the face of the onslaught of propaganda? Simple. I have a long memory.
I am not voting in these Iranian Selections for the same reason why I wouldn't have voted in Apartheid South Africa or Nazi Germany. Because in such a state, the mere participation in elections is a vote of confidence and faith in the system. Between two pro-Apartheid candidates, I would choose NEITHER. Between two Nazis, I would stay home and plot against them. And between two supporters, defenders, and engineers of the murderous Islamic Republic of Iran, which is responsible for the arrest, torture, and murder of countless individuals whose only crime has been to work for my freedom, I say the hell with both of you.
How can I cast a vote for any candidate when all have been hand-selected with an eye on their passionate belief in the Islamic Republic? How can I cast a vote for a system that holds thousands of political prisoners in torture chambers? How can I cast a vote for a system whose streets are home to hundreds of thugs, above the law, beyond logic, who hold in their hands the destiny of any woman who crosses their path when they are in a bad mood?

How can I cast a vote for a system in which nearly 50 candidates are set aside for no reason other than gender? How can I participate when that participation indicates approval, cohesion, and faith? I have been here one week and already three newspapers have been closed!
Freedom to wear lipstick is not progress. Neither is my tight manteau or my barely-existent roosari. It is an insult to the intelligence of all Iranians to try and fool us with such "freedoms" or to get us to the polls in the fear that we will lose such "freedoms." I am not a child to be motivated by candy. This regime wears voter participation like a badge. They use it to justify their existence, defend their methods, and feed their mad hold on power. I will not allow them to use me, or my vote.

ShokoohJune 22, 2005

Farhad Heyrani

Beware of Atomic Mullah


Atomic Mullah
ATOMIC IRAN How the Terrorist Regime Bought the Bomb and American Politicians

Farhad Heyrani

Posted by Hello

چهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۴

Iran's web censorship among world's strictest

Iran's web censorship among world's strictest: report
WASHINGTON (AFP) -
Iran has among the strictest Internet censorship in the world, blocking access to sexual content, political websites, information on women's rights and "blogs," a study by Internet researchers showed.
The OpenNet Initiative, a partnership of researchers from Harvard University, the University of Toronto and University of Cambridge, noted that Iran uses technology from the US company, Secure Computing, calling the firm "complicit" in the censorship.
But they said that Internet content controls "have support at the highest levels of the Iranian state."
The researchers found some 34 percent of tested websites blocked.
"The Iranian state has effectively blocked access of its citizens to many pornographic online sites, most anonymizer tools, a large number of sites with gay and lesbian content, some politically sensitive sites, women's rights sites, and certain targeted Web logs (blogs), among other types of sites," the researchers wrote.
The found that online content in the Farsi language is more likely to be blocked than comparable content in the English language.
"Iran has put in place one of the world's most extensive and sophisticated Internet censorship regimes," said John Palfrey, executive director of the Berkman Center for Internet and Society at Harvard.
"Along with China, Iran has committed to adapting its filtering practices with changes in Internet technology, which suggests that the cat and mouse game between those who would speak freely and those who would stop them is bound to continue. Bloggers who write in Farsi in Iran have a much harder job today in trying to reach their audience than bloggers in most other parts of the world."
"Our report on Iranian filtering of the Internet shows that not only are freedom of speech and access to information under threat, but that there is a growing commercial market for the technologies that diminish them," said Ronald Deibert, director of the Citizen Lab at the University of Toronto.
"By providing filtering systems to non-democratic regimes, the US company, Secure Computing, is complicit in Iranian breaches of the UN Declaration of Human Rights. This thriving Internet censorship market -- spread like a virus from China to Iran to an increasing number of countries worldwide -- calls into question not only the trumpeted slogans of high-tech firms that the Internet represents 'freedom' and 'connectivity,' but simplistic divisions between 'us' and 'them' as well.


Farhad Heyrani

سه‌شنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۴

Iran: Blogger Sentenced to 14 Years in Prison

Iran: Blogger Sentenced to 14 Years in Prison

Government Broadens Its Crackdown on Freedom of Expression

“The Iranian government is sending a message to its critics: keep silent or face years in prison,” said Widney Brown, deputy program director of Human Rights Watch. In the northern province of Gilan, the revolutionary court issued the sentence on February 2. However, the court made its ruling public only on February 22. Charges brought against Cigarchi include espionage, “aiding and abating hostile governments and opposition groups,” endangering national security and insulting Iran’s leaders. The court based its decision on a report by the intelligence ministry agents who arrested Cigarchi on January 17. Cigarchi’s trial violated international standards for fair trials. It was held behind closed doors and in absence of his lawyer; it is not known if Cigarchi himself was even present. Since his arrest over a month ago, he has not been allowed to meet with his lawyer. Cigarchi’s lawyer, Mohammad Saifzadeh, told Human Rights Watch that his client’s summons, arrest and the search and seizure of his personal documents were marked by numerous irregularities and illegal actions. Saifzadeh is planning to file a formal protest against the court’s ruling. “This outrageous sentence follows the sham trial of a person who should never have been arrested in the first place,” said Brown. Cigarchi’s sentence comes on the heels of a systematic crackdown on freedom of speech in Iran. The Iranian authorities have targeted bloggers and internet journalists, arresting dozens in the past year. On February 5 a cleric in the city of Qom who wrote social and political commentary on his blog, Mojtaba Lotfi, was sentenced to three years and 10 months imprisonment by the Special Court for the Clergy. A widely-read political blogger, Mojtaba Saminezhad, was initially detained on November 1 and held for 88 days in solitary confinement, where he was tortured. He was released on January 27 but was detained again on February 13 after his bail was set at 1 billion Iranian rial (or $127,000). In addition, a number of political activists have been recently detained and held without charge. On January 26, agents from the intelligence ministry detained the political activist Abass Khorsandi, who is now being held in solitary confinement in section 209 of Evin prison in Tehran. Another political activist, Nargis Adib, was seized at her house on February 8 and is also being held in Evin prison. The authorities have failed to provide any information regarding these arbitrary detentions.

By :www.hrw.org

Farhad Heyrani

Iran: Clerical Leaders Foreclose Free Elections

Iran: Clerical Leaders Foreclose Free Elections

These elections are neither free nor fair. Iranians cannot vote for candidates who represent alternative viewpoints from those of the ruling elite.
Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East & North Africa Division

Arbitrary Interference, Discriminatory Criteria Exclude Candidates
(New York, June 12, 2005) — Iran’s discriminatory election laws and the Guardian Council’s exclusion of candidates prevents Iranian voters from freely electing candidates or standing for public office, Human Rights Watch said today ahead of Friday’s presidential election
In a 17-page briefing paper, “Access Denied: Iran’s Exclusionary Elections,” Human Rights Watch details how election laws prevent candidates outside the ruling elite from running for high public office. Iran’s Guardian Council, an unelected body of 12 Sh`ia Muslim clerics and religious jurists, had interpreted these laws to exclude all women as well as all candidates whose views are critical of the current leadership. “Iran’s elections for all practical purposes are pre-cooked,” said Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East Division. “The Guardian Council appoints a few candidates, and then Iranians get to choose from this very restricted list.” The Guardian Council enjoys arbitrary powers, known as “approbatory supervision [nizarat-e istesvabi],” allowing it to disqualify candidates even if they meet the discriminatory criteria stated in the election laws.
In practice, the Guardian Council has consistently approved only candidates that are “insiders” from within the ruling circle. More than a thousand candidates registered for the June 17 presidential elections, but the Guardian Council approved only eight, all of whom former or present government officials. In this year’s presidential election, 89 women registered their candidacy, but none were approved. The Guardian Council has interpreted the criteria that presidential candidates be “religious or political personalities” to exclude women categorically. All of the candidates on the presidential ballot are former or present government officials. These include former minister of higher education Mostafa Moin, Vice President Mohsen Mehralizadeh, former president Akbar Hashemi Rafsanjani, Tehran Mayor Mohammad Ahmadinejad, former police chief Mohammad Baqer Qalibaf, former Revolutionary Guards chief Mohsen Rezai, former radio and television chief Ali Larijani, and former parliamentary speaker Mehdi Karrubi. “These elections are neither free nor fair,” Stork said. “Iranians cannot vote for candidates who represent alternative viewpoints from those of the ruling elite.” As a party to the International Convention on Civil and Political Rights, Iran is obligated to allow its citizens to compete in elections “without unreasonable restrictions.” But the discriminatory qualification criteria of Iranian election laws, combined with the Guardian Council’s vetting of candidates, excludes most of those who want to compete for public office. Iran’s election laws also discriminate based on religious belief in requiring that all candidates proclaim their loyalty to the religious doctrine of absolute rule of the Jurisconsult [velayat faqih motlaqeh], meaning that Islamic jurists hold ultimate political power. This doctrine, the rationale for the unelected position of Supreme Leader, is developed only among Shia Muslims. Even among Shia religious leaders, however, this doctrine is far from universally accepted. Human Rights Watch called on the Iranian government to end discrimination against aspiring candidates based on their gender, religious belief or political opinion, and to revoke the Guardian Council’s authority to choose who can stand for office. “Access Denied: Iran’s Exclusionary Elections” will be available at: http://hrw.org/backgrounder/mena/iran0605/
By : www.hrw.org
Farhad Heyrani

شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۴

Do you know why he can not agree!!!


farhadheyrani.blogspot.com Posted by Hello

جمعه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۴

مردم فریبی معین


نامزد اصلاح طلبان پيشرو:اولين لايحه‌اي كه به مجلس ارائه خواهم داد «لايحه عفو عمومي» است

تدوين لايحه عفو عمومي نخستين لايحه‌اي است كه براي تحقق راهبرد «دولت وحدت ملي» و «ايران براي همه ايرانيان» به مجلس ارائه خواهم داد.

جناب آقای معین
پیرو فرمایشات شما بایستی چند نکته را خاطر نشان کنم
1 . ایرانیان خارج از کشور جرمی مرتکب نشده اند که شما بخواهید آنان را عقو کنید.
تنها گناه اینان خروج از تار ولایت فقیهی ست که خود را قیم و صاحب اختیار عموم می داند.
اگر براستی خواهان حضور مردم فراری از دژخیمان جمهوری اسلامی هستید .باید سعی کنید
نظامی مبتنی بر فهم مردم ایران حاکم گردد و الا تا این جنایتکاران سرنوشت ملت را در دست
دارند نه تنها کسی بازنمیگردد که مابقی هم سعی در خروج از حاکمیت شیطان خواهند داشت.
2.گویا سوءتفاهمی بر شما عارض شده.چرا که شما امید به کسب مقام بی اعتبار ریاست
جمهوری دارید. به فرض کسب این مقام که از دید من ناممکن است.شما هم بازیچه ای خواهید
بود در چنگال آخوند های حاکم.کافی ست نگاهی به 8 سال حضور بی وجود خاتمی بر
مسند ریاست جمهوری و دوستان طالبتان در مجلس بیندازید.
3. شما در سالهای پس از انقلاب مسئولیت های بسیار داشتید. چه شد که به یکباره این چنین
آزادیخواه شده اید .آیا در سالهای گذشته نیازی به این تغییرات ابداعی نمی دیدید.
لطف کنید و با شعارهای بی مقدارتان به فهم و شعور مردم توهین نکنید
.
فرهاد حیرانی

خانم تازا بیدار شده !!!


زهرا اشراقی در مصاحبه با روز:
حکومت نباید فردی باشد
مریم کاشانی
۲۷ خرداد ۱۳۸۴
خلاصه:
زهرا اشراقی، نوه رهبر انقلاب اسلامی و همسر محمد رضا خاتمی در مصاحبه با روز از دغدغه ها و آرزوهای خود سخن گفته و همراه با این تاکید که: انقلاب ایران به خاطر کسب آزادی های سیاسی بود، "والا آزادی اجتماعی و اقتصادی که اگر بهتر از الان نبود، حتما بدتر نبود."
-->
زهرا اشراقی، نوه رهبر انقلاب اسلامی و همسر محمد رضا خاتمی در مصاحبه با روز از دغدغه ها و آرزوهای خود سخن گفته و همراه با این تاکید که: انقلاب ایران به خاطر کسب آزادی های سیاسی بود، "والا آزادی اجتماعی و اقتصادی که اگر بهتر از الان نبود، حتما بدتر نبود."
ما به خاطر آزادی انقللاب کردیم
شما به شکلی در قلب انقلاب ایران بزرگ شدید، باتوجه به مجموعه مسائل، آنچه امروز موجب خوشحالی شما می شود و آنچه شما را اذیت می کند، چیست؟چیزی که باعث خوشحالی من است، این است که فضا نسبت به قبل بهتر شده و افرادی با نظریات مختلف آمده اند. البته من اعتقاد ندارم که ما به آن شکل آزادی داریم، ولی به همین اندازه هم خوشحالم، بالاخره اصلاحات باید گام به گام پیش برود. به هر حال الان ما می توانیم کاندیدایی را که تاحدودی قبول داریم و توانسته از سیستم بسیار سنگینی به نام شورای نگهبان رد بشود،انتخاب کنیم.
شما بین افکار خودتان و پدر بزرگ تان چه نسبتی می بینید؟البته من هیچ وقت نخواستم در صحبت هایم از پدر بزرگم خرج کنم، ولی به هر حال ما بزرگ شده در دامان ایشان هستیم. به همین دلیل فکر نمی کنم تضاد آنچنانی بین تفکرات ما و ایشان وجود داشته باشد.

یعنی در دوره رهبری پدر بزرگ ایشان هم آزادی بیان بود و هم آزادی انتخابات!!!!
یعنی در زمان ولایت خمینی حکومت مطلقه فردی نبود!!!!!
یعنی ایشان در آن زمان یا خواب بودند یا تازه زبان باز نموده اند !!!
یعنی اصلاح طلبان حکومت مطلقه زمان خمینی را خوش دارند. !!!!
یعنی ......

نوشته شده در جمعه بيست و هفتم خرداد 1384ساعت 11:29 توسط فرهاد حیرانی

پنجشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۴

زنان هخامنشی 3 برابر مردان حقوق می گرفتند

زنان هخامنشی 3 برابر مردان حقوق می گرفتند
بررسي حقوق و دستمزدهای دوره هخامنشی نشان مي‌دهد در بعضي موارد زنان حتي با شغل برابر، سه برابر مردان حقوق مي‌گرفتند و وضعيت حقوق نیز نشان مي‌دهد دستمزد در بعضي موارد خيلي بالا بوده است.


خبر گزاری میراث فرهنگی
www.chn.ir

کوروش کجائی که یادت بخیر !!!
این زنان ایران هم به قول بهروز وثوقی در فیلم سوته دلان . همه عمر دیر رسیدند !!

چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۴

شيرين عبادي: در انتخاباتي که آزاد نيست شرکت نمي کنم -

گفت وگوي روزنامه اتريشي با شيرين عبادي: در انتخاباتي که آزاد نيست شرکت نمي کنم
روزنامه وينر تسايتونگ ــ‌ برگردان: جواد طالعي
اشاره:شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در تازه ترين سفر خود به اتريش با خانم "ماري راوخ کالات" * وزير امور زنان اتريش ديدار و گفت وگو کرد. در اين ديدار، عبادي به تشريح وضعيت زنان در ايران پرداخت و وزير اتريشي قول داد که در دوران رياست دوره اي اتريش بر اتحاديه اروپا اين مسئله را در کنفرانس اروپائي زنان به بحث و بررسي بگذارد. به دنبال ديدار شيرين عبادي با وزير امور زنان اتريش، روزنامه وينرتسايتونگ با وي گفت وگوئي داشت که متن کامل آن را در اينجا ميخوانيد:دفتر اروپائي شهروندشما از کنفرانس اروپائي زنان که تاريخ برگزاري آن هنوز تعيين نشده است، به طور مشخص چه انتظاراتي داريد؟ــ در درجه اول براي من مهم است که در کنار وزيران زن و فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، کارشناسان حقوق زنان و دانشجويان دختر ايراني هم در اين کنفرانس شرکت داشته باشند. در اين صورت است که مي توان درباره حقوق و مسائل زنان در ايران و راه حل هاي آن بحث کرد. زيرا بايد ديد که زنان نه تنها نصف جمعيت ايران را تشکيل مي دهند، بلکه 63 درصد دانشجويان دختر هستند. يعني تعداد زنان تحصيلکرده بيش از مردان است و با اين همه تعداد زنان بيکار به سه برابر مردان مي رسد. بنابر اين مسئله ما آن است که ببينيم چگونه مي توانيم زنان را وارد بازار کار کنيم.اصولا اروپا مي تواند در اين زمينه کمک کند؟ــ همين که درباره اين مسئله صحبت شود کمک است. حقوق بشر بين المللي است. چنين کنفرانسي، اگر زنان مختلف از ايران در آن مسائل تازه را نشان بدهند، مي تواند بسيار موثر باشد. اين به تنهائي براي حل مسائل کمک مي کند. زيرا جهان غرب تصور روشني از موقعيت زن در ايران ندارد. ما، به اطلاعات بسيار اهميت مي دهيم. ما ميخواهيم حقيقت را نشان بدهيم. نه سياه تر و نه سفيدتر از آنچه که هست.مهمترين خواست شما در اين زمينه چيست؟ــ اين که همه داراي آزادي عقيده باشند. هم مردان و هم زنان.وجود 63 درصد دانشجوي زن در کشوري که اعتبار شهادت يک مرد دو برابر شهادت يک زن است، يعني همزماني قرون وسطي و مدرنيته.ــ کاملا درست است. ما داراي اين تضاد هستيم و اين تضاد به شدت بر زندگي روزمره اثر مي گذارد. يک نمونه: از سال 1950 ما در مجلس داراي نماينده زن بوده ايم. در حال حاضر تعداد نمايندگان زن به سيزده نفر مي رسد و يک معاون رئيس جمهوري هم زن است. به اين ترتيب به نظر مي رسد که ما مدرن شده ايم. اما وقتي يک زن ازدواج کرده و ميخواهد به خارج سفر کند مجبور است از شوهرش اجازه بخواهد. اين شامل حال معاون رئيس جمهوري هم مي شود. اگر شوهرش نه بگويد، او براي انجام کارش نميتواند ايران را ترک کند. اين موضوع ربطي به اسلام ندارد. درست مثل آن قانوني که ميگويد در برابر قانون شهادت دو زن به اندازه شهادت يک مرد وزن دارد. اين تفسير غلطي است از اسلام. اما همه اين مسائل تنها به ايران محدود نميشود. بلکه مسئله همه کشورهائي است که در آن ها قانونگذاري با فرهنگ و خصوصيات مردم آن کشور هماهنگ نيست. و اين امر نه تنها زنان که مردان را نيز آزار مي دهد. بنابراين، هسته مرکزي خواست من آن است که قانونگذاري با فرهنگ هماهنگ شود. و فرهنگ ما تا آنجا پيش رفته است که اجازه مي دهد يک زن معاون رئيس جمهوري باشد.چرا خودتان را نامزد انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن نميکنيد؟ــ من هميشه گفته ام تا زماني که انتخابات آزاد به معناي واقعي وجود ندارد خودم را نامزد نخواهم کرد. به مردم هم توصيه نکرده ام که در انتخابات شرکت کنند يا نه. اما خودم در آن شرکت نخواهم کرد.اعطاي جايزه نوبل به شما تا چه حد روي کارتان اثر گذاشت؟ــ امکانات من در زمينه يافتن مخاطبين بيشتر شده است. من حالا ميتوانم انسان هاي بيشتري را مخاطب قرار دهم و توجه بين المللي هم هست.آيا شهرت بين المللي باعث حفاظت شما شده است؟ بارها شنيده ايم که قرار بود شما را زنداني کنند.ــ قبلا هم از اين تهديدها مي شدم. چيزي عوض نشده است.

سه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۴

میمون یا انسان . مسئله این است !!


اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
كتاب: نظام معقول، ص 198
نويسنده: عليرضا پيروزمند
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مى‏فرمايند:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد.
الف) اطلاق مكانى: اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است
ب) اطلاق زمانى: اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد.
ج) اطلاق موضوعى: اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.
د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :
بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند،
4- «موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه
الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است.
ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است
ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند.
بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است.
http://www.hawzah.net/
مطالب بالا را با ذکر ماخذ آوردم تا متهم به تهمت و افترا نشوم.
اینکه موانع و مخالفان ولایت مطلقه فقیه تنها استکبار جهانی
و جهل مردم تکامل نیافته و نیز عدم تبعیت صد در صد آنهاست
اثبات این مدعاست که مثلا من یا جرج بوش بودم و نمیدانستم
و یا انسان تکامل نیافته ( مثلا حلقه گمشده داروین ) و یا از آن
عده افرادی که ایمانم را باید به کوزه نزدیک کنم
با تشکر از سایت حوزه که چنین محققانه برای 000 000 60
میلیون ایرانی شناسنامه صادر میکند / اعلام میدارم از این
لحظه تاریخی اینجانب تکامل می یابم و دیگر میمون نیستم
لذا کورکورانه ( همچون میمون های تکامل یافته ) از رهبر
خود که همانا ولی فقیه است اطاعت محض مینمایم.
والسلام علی المیمون والرهبریون
فاتحه العقل
farhad heyrani

یکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۴

مردسال ایران یک شیر زن است

مرد سال ایران

شيرين عبادی: مردم ايران آزادی انتخاب نمايندگان خودرا ندارند
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل دعاوی و مبارز حقوق بشر که در بیستم ماه می 2005 به دعوت دانشگاه «یو-سی -آی» در هتل «وستین - سات کوست پلازا» سخنرانی خواهد کرد، ماه گذشته مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی «اومانیته» با او در پاریس انجام داد
Free counter and web stats