000

چهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۴۰۰

ما محکوم به تحمل دردیمسزنوشت هر ملتی وابسته به فرهنگ  ُ اعتقادات و رفتارهای جامعه دارد

ایران دوبار فرصت رسیدن به جامعه مدرن و متمدن امروزی را داشت  ، مرداد سی و دو و بهمن پنجاه و هفت
نبود بینش و آگاهی سیاسی هر دو فرصت را از ما گرفت ، از ماست که برماست
نگاهی به افغانستان کنیم
ملتی خسته و درمانده
هرچند گناه سیاسیون امریکا غیر قابل بخشش است اما نباید از عدم بینش و آگاهی سیاسی لازم نزد افغانها غافل شد

امریکا در جنگ جهانی دوم دوبار ژاپن را بمباران اتمی کرد ُ پس از جنگ این کشور تسخیر شد اما با کمک های اقتصادی امریکا بپاخاست و امروز در جایگاهی رفیع در جهان ایستاده
کره جنوبی پس از جنگ دو کره ویران بود ُ با کمکهای امریکا امروز به چنین جایگاهی رسیده و الیته آلمان (غربی)

افغانستان هم بیست سال از کمکهای اقتصادی و عمرانی و ... امریکا بهر مند شد ُ ساخت بیمارستانها ُ، مدارس ، دانشگاه و زیر سازی اقتصاد افغانستان به سرعت دنبال شد اما این کشور به کجا رسید ، در طی ده روز بدست طالبان افتاد با اینکه هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی ارتش افغانستان در برتری مطلق نسبت به طالبان قرار داشت

از ماست که برماست
Free counter and web stats