000

جمعه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۴

چرا هاپ هاپ آره ولی بع بع نه ؟!!

اول بنا داشتم در مورد فرمان قطع (قتل ! ) درختان توسط قالیباف اشاره ای داشته باشم،
اما امشب موردی پیش آمد که بد نیست بازگو کنم.
تلفن زدند که یک دختر ایرانی را پلیس دستگیر کرده و میخواهند او را امشب به ایران برگردانند.
قرار شد همه به فرودگاه Tegel برویم و در حد توان از اخراجش جلوگیری کنیم.
رفتیم و بر خلاف انتظار من ، بیش از ۵۰ نفر ایرانی جمع شدیم. شاید تعداد کمی بودیم اما
همین اندک را هم من تصور نمیکردم. بهرحال نتیجه آن شد که نتوانستند او را امشب برگردانند.
شاید فردا و شاید روزی دگر ، اما دو نکته مورد توجه قرار گرفت.
اول اینکه با اتحاد - ولو از لحاظ کمیت هم کم - میتوان به نتایجی درخور رسید.
دوم، نگرش پلیس و دستگاه قضایی آلمان که حتی به تجمع تعداد محدودی هم توجه نشان میدهند.
نه شعار دادیم و نه حتی به لحاظ کمی وقت ، پلاکارد یا عکس و... در دست داشتیم.
درست مثل کسانی بودیم که برای بدرقه مسافری به فرودگاه میروند اما همین هم تاثیر نمود.
مورد دیگر حکایتی بود که خانمی تعریف کرد:
میگفت یکی از ایرانیان که زبان آلمانی نمیدانست ، پرونده اش مورد قبول واقع شد.
وی بره ای جهت قربانی کردن میخرد و برای بردنش به منزل میخواهد سوار اتوبوس شودکه راننده
اجازه نمیدهد.
این بنده خدا چنین میگوید :
Warum HAP HAP ja,aber BA BA nein
(چرا هاپ هاپ آره ولی بع بع نه ؟!!)
راننده که شدت خنده قرمز شده بود ، اجازه سوار شدن میدهد.
توصیه میکنم همه ایرانیان برای عدم الزام به تولید چنین اصواتی وقت بیشتری را به آموختن زبان
آلمانی اختصاص دهند.
Farhad Heyrani

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats